امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی بررسی آزمایشگاه داروسازی در 92 صفحه


روش اندازه گیری مفنامیک اسید در کپسول 250 میلی گرم (تیتریسمتری) تعداد 20 عدد کپسول را خالی کرده و پودر داخل آن را کاملا مخلوط می کنیم تا به طور یکنواخت گردد از این پودر مقدار 0.5 گرم مفنامیک اسید (0.6 گرم) را دقیقا وزن کرده و در 100 میلی لیتر اتانول گرم (که قبلا نسبت به محلول فنول رد خنثی شده باشد) حل کنید.
محلول حاصل را در مقابل اندی کاتور محلول فنول دو با محلول NaoH 0.1 مولار تیتر نمایید  هر میلی لیتر از محلول NaoH 0.1 مولار معرفی معادل با 24.13 میلی گرم از مفنامیک اسید می‎باشد مقدار میلی گرم مفنامیک اسید موجود  درهر کپسول از فرمول زیر محاسبه می‎شود.
میلی گرم مفنامیک اسید موجود هر در کپسول=* 24.13 که درآن تا حجم معرفی از محلول NaoH 0.1 مولار برحسب میلی لیتر می‎باشد  Limits 237.5 to 262.5)
Ref: B.P ((1996), p:1793
شماره پنج 0.09
وزن پودر و کاغذ صافی 0.4022 gr
وزن کاغذ صافی   -  0.0014 gr
وزن واقعی پودر
در  100 cc الکل 2 الی 3 قطره اندی کاتور می ریزیم رنگ از رنگ زرد به قرمز پوست پیازی تبدیل می‎شود سه قطره سود NaoH 0.1 مولار ریختیم رنگش دوباره زرد شد که این کار به معنی خنثی شدن است سپس با ریختن 0.6 گرم پودر مفنامیک اسید داخل الکل بعد از مگنت استفاده کردیم که پودر کاملا در الکل حل شود و 20 دقیقه برای حل شدن به آن زمان می دهیم.
فنل زرد: Hand book of chewistry and Physics (CRC)
رنگ از زرد به قرمز پوست پیازی
فرمول مفنامیک اسید 105% تا 95 C15H15NO2­
دلیل  استفاده از اندی کاتور: تغییر رنگ در یک PH خاص تغییر رنگ از حالتی به حالتی دیگر
چه از سود استفاده می کنیم  که چون واکنش اسید و باز برای خنثی کردن همدیگر
عمل تتراسیون:
در بورت NOH-1 0.1 مولار در ارلن الکل + پودر+ فنل دو:
20.9= V مصرفی ازبورت
فرمول گسترده: عدد جرمی 241.29


انواع اسم های تحاری: ponstan  و ponstel
حلالیت کم در آب در الکل حلالیت زیادی دارد.
در هیدروکسیدهای قلیایی حلال است نوشته شده از کتاب MERCK INDEX

بدست آوردن عدد 24.13 یا 24.129
Disnlotion انحلال:
زمان انحلال:
در محلول با حجم معین زمان مشخص غلظت خاصی را در دور مشخص (همزن) کپسول شروع به حل شدن می‎کند و غلظت را اندازه می گیریم بر حسب درصد
زمان  باز شدن Disantegration آب  روی صفحه 39 ، 750cc آب مقطر می ریزیم.
آزمایش بعد:
می خواهیم زمان باز شدن کپسول مفنامیک اسید را در بدن انسان اندازه گیری کنیم.
دستگاه Disantegration دما را به اندازه دمای بدن انسان 38 تنظیم می کنیم تا هنگام باز شدن کپسول ها در آب و عبور آنها از توری  بعد از 30 دقیقه از صافی عبور کرده و باز شد
آزمایش قبلی را با بچ 10 انجام می دهیم.
محاسبات:
دستگاه Disantegration:
کپسول های مفنامیک اسید با بچ 10
برای باز شدن کپسول time= 15 min

روش تعیین مقدار لیتیم کربنات در قرص لیتیم کربنات
تعداد 20 عدد قرص را وزن کرده و کاملا پودر کنید از این پودر مقداری معادل با 1 gr لیتیم کربنات دقیقا توزین کنید (1.367 gr) و در 100 میلی لیتر آب مقطر ریخته و به این مقدار 50 میلی لیتر محلول هیدرولیک Hcl اسید 1 مولار US افزوده و به مدت 1 دقیقه min بجوشانید و سپس سردکرده و قمدار  اضافی اسید را در مقابل معرف متیل اورانژ با محلول سدیم هیدروکساید 1 مولار (V.S) تیتر کنید هر میلی لیتر از محلول هیدروکلریک اسید Hcl 1 مولار معادل 36.95 میلی گرم از Li2 Co3 می‎باشد.
مقدار میلی گرم Li2 Co3 در هر قرص از فرمول زیر محاسبه می‎شود.

که در آن Wa وزن متوسط قرص ها برحسب میلی گرم (410) WS مقدار بر داشتی برحسب میلی گرم (1365)
V حجم مصرفی سدیم هیدروکساید 1 مولار بر حسب ml
 به طور ساده        


وزن 20 عدد قرص+ کاغذ: 8.1475
وزن کاغذ:      5.2365-
  3.9555= 7.9110
دلیل جوشاندن: خارج شدن Co2 موجود در محلول
اول محلول را می گذاریم تا به جوش بیاید بعد از جوش آمدن به مدت 1 دقیقه بجوشد تا Co2 محلول از آن خارج شود. طرز تهیه سدیم هیدروکساید 1 مولار NaoH در ظرفیت 1 نرمالیته با مولاریته برابر هستند.
      1نرمال= 1مولار
M:Na=40
40 گرم سود وزن کردیم در lit 1 آب حل کردیم و روی هم زن قرار دادیم تا حل شود. این واکنش گرمازاست اگر آب را به مقدار 1 Lit کم کم به سود بیفزاییم باعث می‎شود که از گرمای خود سود استفاده شود تا در آب بهتر حل شود.
در بورت اسید Hcl
در ارلن سود N 0.1 نرمال و تیتراسیون را شروع می کنیم بهترین معرف برای تیتراسیون اسید و باز فنل فتالئین است که 2.2 اسید Hcl مصرف شد رنگ سود سفید شد

از این راه نرمالیته سود رابدست آوردیم.      
آزمایش مجدد
روش تعیین مقدارلیتیم کربنات در قرص لیتیم کربنات
10 عدد قرص لیتیم کربنات را پودر کردیم و 1.36 gr وزن نمودیم سپس در100 ml آب و 50 cc محلول هیدروکلردریک 1.05Hcl نرمال حل نمودیم و آنرا به مدت 1 min جوشاندیم سپس در ظرف آب یخ قرار دادیم و تا خنک شود بعد با محلول سود NaoH  کردیم ضمنا معرف ما متیل اوران= می‎باشد با مصرف 25.3 cc محلول ما از رنگ صورتی به زرد تبدیل شد.

تمامی اعداد بر واحد mg میلی گرم می‎باشد.
برای تبدیل از gr به mg در عدد 1000 ضرب می کنیم:

Dissolutio قرص لیتیم کربنات
محیط: 900 میلی لیتر آب مقطر
دور در دقیقه: 100 rpm
زمان: 30 دقیقه
طرز تهیه محلول استاندارد:
تعداد 30 میلی گرم از لیتیم کربنات استاندارد را دقیقا توزین کرده و به بالن ژوژه 100 میلی لیتری منتقل کرده سپس مقدار 20 میلی لیتر آب مقطر و مقدار 0.5 میلی لیتر هیدروکلرییک اسید غلیظ به آن افزوده خوب به خم بزنید تا کاملا حل شود و با آب مقطر به حجم برسانید و مخلوط نمایید.
مقدار 20 میلی لیتر از این محلول را به بالن ژوژه یک لیتری (1000 میلی لیتر) منتقل کنید. به آن تعداد 800 میلی لیتر آب مقطر و مقدار 20 میلی لیتری از محلول surfactant مناسب افزوده با آب مقطر به حجم برسانید و مخلوط کنید.
طرز تهیه محلول آزمایشی:
محلول تحت آزمایش قرص لیتیم کربنات را به بالن ژوژه یک لیتری منتقل کنید  و با آب مقطر به حجم برسانید وخوب مخلوط کنید. مقدار 20 میلی لیتر از محلول صاف شده را به بالان ژوژه یک لیتری دیگری منتقل کرده و به آن مقدار 500 میلی لیتر آب مقطر و یک قطره محلول هیدروکلریک اسید غلیظ و مقدار 20 میلی لیتر از محلول sufractant مناسب افزوده و با آب مقطر به حجم برسانید و مخلوط نمایید.
 روش کار:
از دستگاه flam photometero مناسب استفاده می کنیم. صفر و ضد دستگاه را تنظیم می کنیم سپس میزان نشر محلول استاندارد و محلول نمونه را در طول موج uvi nm اندازه گیری کنید.
مقدار میلی گرم Li2 Co3 در هر قرص از فرمول زیر محاسبه کنید
100 C (A/S)
که در آن A و S به ترتیب اعداد خوانده شده از دستگاه برای محلول های نمونه و استاندارد می باشند و C غلظت نهایی استاندارد بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر می‎باشد. تلورانس نباید از 80% Li2Co3 تعداد مقدار نوشته شده بر روی اتیکت در مدت 30 دقیقه کمتر باشد..
اقتباس از: U.S.P.XXIV,P.982(2000)
این قرص برای اختلاف روانی و … مورد استفاده می‎باشد.
تکرار ازمایش برای بار سوم:
روش تعیین مقدار لیتیم کربنات در قرص لیتیم کربنات:
از پودر قرص های لیتیم کربنات به مقدار 1.362 gr  وزن می کنیم وزن کاغذ صافی 0.1477 می‎باشد پودر قرص را در 100 ml آب مقطر و 50 cc اسید کلریک Hcl تیتر ازول Titeisol حل می کنیم سپس به مدت 1 دقیقه می جوشانیم و در ظرف سرد قرار می دهیم تا سرد شود بعد با سود NaoH 1 نرمال تیتر می کنیم معرف ما متیل اورانژ می‎باشد. تغییر رنگ از صورتی به زرد تبدیل شد. V=23.2cc حجم مصرفی

روش اندازه گیری اکسی متولون در قرص:

معرف لازم:
1-  محلول اتانولی سدیم هیدروکساید (Ethanolic sodium hydroxide 0.01m)(0.0m) (420 میلی گرم از سدیم هیدروکساید را در اتانول 96% حل و با آن به حجم 100 میلی لیتر برسانید)
وسیله های مورد لزوم:
1-  هاون چینی 2- ترازوی حساس 3- بالن ژوژه 250 میلی لیتری و 50 میلی لیتری 4-پلی پت ژوژه 5 میلی لیتری 5- دستگاه اسپکتروسکپی uv/vis باسلهای مناسب
روش کار:
تعداد 20 عدد قرص اکسی متولون را در هاون کاملا پودر کرده و از این پودر مقداری معادل با 25 میلی گرم اکسی متولون را برداشته (239.5 میلی گرم) و به بالن ژوژه 250 میلی لیتری منتقل کنید و در محلول اتانولی سدیم هیدروکساید (0.01m) حل و به حجم برسانیدو در صورت لزوم صاف نمایید. 15 میلی لیتر اول از محلول صاف شده را دور بریزید و از بقیه مقدار 5 میلی لیتر را به بالن ژوژه 50 میلی لیتری منتقل و با محلول اتانولی هیدروکساید (0.01m) رقیق و به حجم برسانید. خوب مخلوط کرده و جذب محلول حاصل را در طول موج 315 nm و با دستگاه اسپکتروسکپی مناسب در سل یک سانتی متری در مقابل بانک محلول اتانولی سدیم هیدروکساید (0.01m) اندازه گیری کنید.
میلی گرم اکسی متولون در هر قرص از فرمول زیر محاسبه می‎شود.

که در آن:

s= مقدار برداشتی از نمونه برحسب میلی گرم (239.5mg)
w= وزن متوسط قرص ها بر حسب میلی گرم می‎باشد. (479mg)
547= 1% A برای اکسید متولون در طول موج 315nm می‎باشد.
Ref: BP.(1998). P:1848
Limits: (45 to 55 mg/tab)
Dissolution برای قرص اکسی متالون
دستگاه و مواد لازم:       Apparatus I: 100 rpm
مواد:
1- محلول پربوریک اسید و پتاسیم کلراید (0.2 مول):
مقدار 12.37 گرم از بوریک اسید (H3Bo3) خشک شده در رده ای 120 تا 110  درجه سانتی گراد به مدت یکساعت و مقدار 14.91 گرم از پتاسیم کلراید (KCL) را در آب مقطر حل کنید و با آب مقطر به حجم 1000 میلی لیتر برسانید.
2- محلول NaoH (0.2 مول):
این محلول را از محلول سدیم هیدروکساید نرمال که روش تهیه و استاندارد کردن آن را در صفحه ضمیمه توضیح داده شده است تهیه و دوباره استاندارد کنید.
معرفها
محلول هیدروکلریک اسید نرمال استاندارد شده
محلول سدیم هیدروکساید 0.5 نرمال استاندارد شده
روش عمل (کلیه کارها در دمای    انجام خواهد گرفت)
10 قرص را وزن کرده بدون هدر دادن به پودر تبدیل کنید و دقیقا مقداری برابر با وزن یک قرص به بشر 150 میلی لیتر کنید. دقیقا 50 میلی لیتر آب مقطربه آن اضافه کرده به مدت یک دقیقه بهم بزنید. (با بهمزدن مغناطیسی) سپس مقدار 30 میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید نرمال (V.S) به آن اضافه کنید و دقیقا مدت 10 دقیقه بهم بزنید (با بهمزدن مغناطیسی) بهم زدن راخاموش کرده و بلافاصله با استفاده از سوزن ‌ضعفهای خاص بشر را خارج کنید و سوزن را با 20 میلی لیتر آب مقطر بداخل بشر شستشو دهید و دوباره به مدت دقیقا 5 دقیقه بهم زن را روشن کنید و سپس بلافاصله مقدار اضافی هیدروکلریک اسید رابا محلول سدیم هیدروکساید 0.5 نرمال تیتر نمایید تا اینکه محلول مخلوط در 3.5Ph= مدت 10 تا 15 ثانیه یا بیشترباشد. مقدار عدد Meq اسید مصرفی را برای هر قرص محاسبه کنید.
U.S.P, XX III (1995) P.1732
زمان نشت کف:
ماکزیمم 180 ثانیه برای هر قرص
اساس روش:
یک مقدار معینی از نمونه که دارای ساپمتیکون است به محلول کف کننده اسیدی شده تربتون 100 (Acidified foaming solution 1%) در 37 درجه سانتیگراد اضافه می‎شود و در تحت شرایط مخصوص و به مدت معین تکان داده می‎شود. سپس زمانی که لازم است تا کف نشت بکند اندازه گیری می‎شود و بدین طریق نمونه مورد آزمایش اندازه گیری می‎شود.
طرز تهیه محلول کف کننده:
یک محلول یک درصد وزنی به حجمی تریتون در آب مقطر شرح زیر تهیه کنید:
10 گرم تریتون 100 را به یک بالن ژوژه میلی لیتری 100 که محتوی حدود 300 میلی لیتر آب مقطر می‎باشد اضافه کنید به آرامی تکان بدهید تا حل شود. 1.3 میلی لیتر Hcl غلیظ و 5 میلی گرم رنگ آبی شماره FO &cl، Blue 1 به آن اضافه کنید و به آرامی تکان بدهید. تا حل شود با آب مقطر به حجم برسانید.
روش عمل:
با یک فرور 100 میلی لیتری از محلول کف کننده را به یک سیلنیر 250 میلی لیتری منتقل کنید در سیلندر را گذاشته و در حمام 37 درجه به مدت 20 دقیقه قرار دهید. سیلندر از حمام 37 درجه در آورده به یک جانشین مشابه متصل کنید یک قرص را که قبلا در هاون پودر کرده این تماما به سیلندر اضافه کنید سر سیلندر را گذاشته عدد shakel را روی 10 تنظیم کنید و سپس به مدت 10 ثانیه تکان بدهید، سپس زمان نشت کف را با کرنومتر اندازه بگیرید. شروع آزمایش (بکار انداختن کرونومتر) بعد از 10 3ثانیه تکان دادن و در پایان آن موقعی است (متوقف کردذن کرونومتر) که سطح بدون کف مایع دیده شود.
مفنامیک اسید
وزن پودر قرص: 0.6023 Bach: 16
محاسبه:
قرص دیفن هیدرامین
روش اندازه گیری دیفن هیدرامین هیدروکلراید
دیفن هیدرامین
طرز تیهه محلول استاندارد
مقدار  40 میلی گرم ازدیفن هیدرامین هیدروکلریک استاندارد را دقیقا توزیع و آنرا در اسید سولفوریک 0.1 نرمال حل و به حجم 100 میلی لیتر برسانید.
طرز تهیه محلول نمونه:
تعداد 20 عدد قرص را پودر کرده و مقدار 162 میلی گرم از آن را که معادل با 40 میلی گرم از دیفن هیدرامین هیدروکلراید دقیقا توزین و به داخل کانتور 125 میلی لیتری ریخته 20 میلی لیتر آب مقطر و 2 قطره محلول سولفوریک اسید غلیظ و به آن افزوده و با 20 میلیلیتر اترا استخراج کنید (‌دقیقه) فاز اتری را به داخل دکانتور 125 میلی لیتری ریخته فاز اتری را با 10 میلی لیتری محلول سولفوریک اسید 0.1 نرمال به مدت ‌دقیقه استخراج نماید و فاز اسیدی را به دکانتور اولی اضافه کنید و خوب تکان دهید و با محلول سدیم هیدروکساید نرمال (نیم میلی لیتری) و قطره قطره اضافه کنید تا نسبت به کاغذ PH قلیایی شود سپس 3 بار هر بار 20 میلی لیتر اتر استخراج کنید (4 دقیقه) و فاز اتری جمع آوری شده را 3 بار هر بار با 25 میلی لیتر محلول سولفوریک اسید 0.1 نرمال استخراج کنید(4 دقیقه)  واستخراج شده ها را بالن ژوژه 100 میلی لیتری ریخته و با محلول سولفوریک اسید 0.1 نرمال به حجم برسانید.
روش کار جذب محلول استاندارد و محلول آزمایشی را در طول موج 258 nm با دستگاه اسپکیروسکپی مناسب در سل یک سانتی متری اندازه گیری کنید.
محاسبه:
مقدار میلی گرم دیفن هیدرامین هیدروکلراید در هر قرص از فرمول زیر محاسبه می‎شود.
 (وزن متوسط یک قرص)
بطور ساده:

که درآن:
جذب محلول فوفه در Au= 258 nm و جذب محلول استاندارد در As=258
قرص دیفن هیدرامین
طول موج nm 258
استاندارد: (اسید سولفوریک 0.1 N) دستگاه را صفر می کنیم با هر چیزی (ماده یا محلول) که به حجم می رسانیم با همان دستگاه اسپکتروفتومتر را صفر می کنیم و بعد طول موج محلول را می خوانیم
جذب محلول نمونه در 258 nm        Au= 405
جذب محلول استاندارد در 258 nm    As= 602
روش اندازه گیری ویتامین های E.D.A در شربت مولتی ویتامین بطریقه HPLG
تهیه محلول آزمایشی:
5 میلی لیتری از شربت رابه یک قیف دکانتور منتقل کرده و به آن 15 میلی لیتر آب مقطر افزوده و 5 بار هر بار با 40 میلی لیتر کلروفرم استخراج کنید کلروفرم های جمع آوری شده را از قیف پنبه دار و از روی سدیم سولفات ایندو صاف نمایید و بوسیله خلاء “Rotavapor” تا مرحله نزدیک خشک (در دمای زیر 50 درجه سانتیگراد) تغییر نمائید سپس باقیمانده را به کمک مقدار کمی کلروفرم به بالن ژوژه 10 میلی لیتری منتقل کرده و به حجم برسانید. مقدار 10 میکرولیتر از آن را به دستگاه تزریق نمایید.
تهیه محلول استاندارد ویتامین E استات ویتامین D و ویتامین A پالمیتات:
الف) مقدار 1 گرم از ویتامین D مایع استاندارد را دقیقا توزین کرده و در 25 میلی لیتر کلروفرم حل وبه بالن ژوژه 50 میلی لیتری منتقل کرده وبا کلروفرم به حجم برسانید (دقت اول ویتامین D).
ب) مقدار 250 میلی گرم از ویتامین A پالمیتات (1.000.000 واحد) منتقل کنید. و با کلروفرم به حجم برسانید. (دقت اول ویتامین A)
ج) مقدار 150 میلی گرم از ویتامین E استات استاندارد را دقیقا توزین کرده وبه بالن ژوژه 100 میلی لیتری منتقل کرده و در کلروفرم حل کنید و به آن مقدار 10 میلی لیتر از محلول رقت ویتامین A و 0.2 میلی لیتر از محلول رقت اول ویتامین D را افزوده با کلروفرم به حجم برسانید از این محلول مقدار 10 میکرولیتر به دستگاه تزریق نمایید.
روش کار اندازه گیری ویتامین D، A و E:
دستگاه مورد استفاده LC Module L Water که مجهز به ستون (3.6 300 mm  Bondapak CL8) و فاز متحرک متانول (98%) و مواد مورد استفاده متانول ‌، با شماره 6007  آب مقطر دوبار تقطیر شده که بعد از مخلوط شدن از فیلتر 0.22 UM MILLIPORE صاف شده باشد (رتکتور  uv 486 طول موج aufs= 2.328 برای ویتامین A طول موج aufs= 0.1, 284 برای ویتامین E) طول موج aufs= 0.03, 265 برای ویتامین D و همچنین ماگزیمم فشار برابر با 3000 خواهد بود FLOW Rate= 2 ml/min
از محلول نمونه و محلول استاندارد از هر کدام بعد از فیلتر Millex- Hr 0.45  به مقدار 10 میکرولیتر به طور اتوماتیک تزریق انجام می‎گیرد زمان مورد نیاز برای و تزریق برابر با 10 دقیقه می‎باشد. محاسبات بوسیله دستگاه نرم افزار NEC power Mate 386.331 انجام گرفته است.
توجه شود تمام مراحل کار تا انجا که ممکن است در تاریکی انجام گیرد و از تماس با مواد اکسید کننده محافظت گردد.
روش اندازه گیری پیریدوکسین هایدروکلراید در قطره مولتی ویتامین:
اساس کار براندازه گیری جذب نوری در طول موج مرئی بوسیله اندوفنل که از اتصال پریدوکسین به 2،6- دی کلروکئیون کلریمید در یک بافر قلیائی بدست می‎آید استوار است.
معرفهای لازم:
1- محلول کلریمید:
100 میلی گرم 2و 6- دی کلرویمنون (N-2.6- Trichloro-p_beuzoquiuine) را در 250 میلی لیتر ایزوپروپانول (2- پروپانول) حل کنید. این محلول باید در یخچال نگهداری شودو به مدت یک ماه قابل استفاده است و چنانچه رنگ محلول صورتی شده باشد نباید مصرف شود
2- محلول آمونیا آمونیوم کلراید (بافر):
160 میلی گرم آمونیوم کلراید را در 700 میلی لیتر آب مقطر حل کرده و به آن 160 میلی لیتر محلول آمونیوم هایدروکساید اضافه کرده و مخلوط نمایید. سپس با آب مقطر به حجم یک لیتر برسانید و خوب مخلوط نمایید. در باین محلول باید همیشه کاملا بسته و محکم باشد تا غلظت آمونیاک آن تغییر نکند.
3- محلول بوریک اسید:
5 گرم بوریک اسید را در 100 میلی لیتر آب مقطر حل کنید.
تهیه محلول استاندارد
دقیقا مقدار 100 میلی گرم پیرپدوکسین ها هیدروکلراید  رفرانس استاندارد را که قبلا در ویسکلوز روی فسفریک نپتواکساید P2O5 به مدت 4 ساعت خشک شده را توزین کرده و در یک بالن ژوژه 1000 میلی لیتری ریخته و در هیدروکلریک اسید 0.1 نرمال حل کرده و به جسم برسانید این محلول بایستی درشیشه های قهوه ای و در یخچال نگهداری شود. (تا مدت 3 ماه پایدار بوده و می توانند مورد استفاده قرار گیرد)
5 میلی لیتر ازاین محلول را داخل بالن ژوژه 50 میلی لیتری کرده را با آب مقطر به حجم رسانده و خوب مخلوط نمایید این محلول  دارای 0.01 میلی گرم پپرید وکسین هایدروکلراید در هر میلی لیتر می‎باشد. (این محلول باید تازه تهیه شود ولی در صورت نگهداری آن درجای خشک و در ظروف با درب بسته و محکم می‎توان به طور روزانه تهیه نمود)
50 میلی لیتر از این محلول را به یک ارلن مایر که حاوی 25 میلی لیتر ایزوپروپانول می‎باشد منتقل کرده و مخلوط کنید.
تهیه محلول آزمایشی:
5 میلی لیتر از نمونه مورد آزمایش را در یک بالن ژوژه 50 میلی لیتری منتقل کرده و با آب مقطر به جسم برسانید. 5 میلی لیتر از این محلول را در یک بالن ژوژه 20 میلی لیتری منتقل کرده و 200 میلی گرم NaNo­3 به آن بیافزایید. افزوده و با محلول سدیم هایدروکساید 0.1 نرمال به حجم برسانید. 5 میلی لیتر از این محلول را به یک سیلندر که محتوی 25 میلی لیتر الکل ایزوپروپانول است منتقل کنید و خوب تکان دهید.
روش عمل:
چهار لوله آزمایش بزرگ انتخاب کرده و از یک تا چهار شماره گذاری کنید. در دو لوله اول و دوم در هر کدام 5 میلی لیتر از (ایزوپروپانول محلول استاندارد) و در هر چهار لوله آزمایش یک میلی لیتر محلول سدیم استات (یک در پنج) و یک میلی لیتر محلول بافر آمونیاک آمونیوم کلراید افزوده و در لوله دوم و چهارم یک میلی لیترلب از هر افزایش لوله ها را خوب تکان داده و لوله های آزمایش را تا دمای  خنک کرده به لوله اول 1 میلی لیتر محلول کلرید افزوده و تکان دهید و بعد از 60 ثانیه جذب این محلول را در طول 650 نانومتر با یک دستگاه اسپکتروفتومتر منابس اندازه گیری کنید(Au).


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com