امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت کلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش کارمندان ایرانی و خارجی)در 74 صفحه


بخش اول: حقوق پایه و فوق العاده های کارمندان
      مقدمه
منظور از تهیه و تدوین این دستور العمل شناخت کلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،    فوق العاده ها  مزایا و پاداش کارمندان ایرانی و خارجی می باشد.
      اهداف و مزایای سیستم
-الف: اهداف: اهداف این مجموعه را به شرح ذیل می توان مشخص نمود:
1- مکانیزه نمودن نحوه محاسبه کلیه پرداختهای کارمندان
2-  ساده بودن روشهای عملیاتی
- ب: مزایا: مزایای این روش عبارتند از:
1- استفاده از سیستم مکانیزه به منظور تغییر و یا حذف کلیه پردختها
2-  حذف محاسبات دستی و غیره ماشینی تا حد امکان
      خلاصه
-الف: خلاصه به طور کلی مجموعه پرداخت به کارمندان ایرانی و کارمندان خارجی که حقوق آنان به ریال پرداخت می کرد عبارتنداز:
1- حقوق پایه  2- فوق العاده ها 3- حق الزحمه و باز پرداخت هزینه ها 4- پاداشها
- روش عملیات:
ایجاد و محاسبه هر نوع فوق العاده در سیستم به 2 شکل زیر انجام می گیرد.
- به طور مکانیزه و خودکار- به طور دستی
پرونده پارامتر مربوط به سیستم حقوق کارمندان محتوی کلیه اطلاعات لازم مربوط به فوق العاده به شرح زیر می باشد:
-  شماره رمز انواع پرداختها- تاریخ اجراء- نوع محاسبه اعم از اینکه پرداخت بصورت درصدی، مبلغی، ساعتی روزانه کمتر از یک ماه و یا اینکه روزانه بیش از یک ماه باشد.
-   حداکثر پرداخت اعم از اینکه پرداخت به صورت بصورت درصدی باشد و یا ادینکه به صورت مبلغ باشد.
-   شرایط پرداخت با توجه به وضعیت پرسنلی کارمند اعم از وضعیت تاهل یا تجرد- وضضعیت رتبه شخصی و چگونگی وضعیت استخدامی و غیره.
-1: روش مکانیزه فوق العاده ها:
ایجاد، حذف و یا هر نوع اصلاح مربوط به هر یک از فوق العاده های تعبیه شده در سیستم با استفاده از اطلاعات پایه ای و ثابت حقوق کارمندان انجام پذیر است.
-2- فوق العاده هایی که بصورت دستی عمل می گیرند:
به منظور احتساب فوق العاده هائیکه بصورت دستی عمل می گردند از برگ ورودی – کامپیوتر بنام در برگ اعلام پرداخت، استفاده می گرددکه طی آن شماره کارمندی شخصی که استحقاق دریافت فوق العاده را دارد به کامپیوتر اعلام می گردد.
-3: فوق العاده های ثابت و متغیر:
اصولاً متغیرها از نظر پرداخت 2 صورت دارند:
الف: پرداختهای ثابت   ب: پرداختهای متغیر
فوق العاده های متغیر به طور کلی 2 حالت دارند:
1- فوق العاده هایی که دارای فرمول محاسبه بوده و عمدتاً بر اساس روزهای کارکرد و یا ساعات کارکرد محاسبه و به کارمند پرداخت می گردند. مانند: فوق العاده نوبتکاری، فوق العاده کار در سکو دریا، فوق العاده غواص، فوق العاده اضافه کاری.
2-  فوق العاده هایی که با توجه به مقررات و بر حسب مورد ممکن است به کارمند پرداخت نشود. مانند: کمک هزینه زایمان، فوق العاده مأموریت
الف: پرداختهای ثابت: پرداختهای ثابت بر آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد که با توجه به مقررات و شرایط استخدامی کارمند همه ماهه به کارمند پرداخت می شود.
فوق العاده های ثابت ممکن است به طرق ذیل در سیستم ایجاد گردند:
1- در بدو استخدام کارمند و از طریق برگ اقدامات پرسنلی مانند: فوق العاده ها بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی، محرومیت از مطب پزشکان.
فوق العاده های ثابت عمدتاً 2 حالت دارند:
1- درصدی از حقوق پایه را تشکیل می دهند. مانند: بدی آب و هوا و غیره
2-  مبلغی بصورت ثابت پرداخت می شود مانند: کمک هزینه مسکن
ب: پرداختهای متغیر: پرداختهای متغیر به آن گروه از فوق العاده هایی اتلاق می گردد که با توجه به شرایط کار و بر حسب مورد ممکن است به کارمند پرداخت گردد.

-4: فواصل زمانی پرداخت فوق العاده ها
1- سالیانه: فوق العاده هائی ستند که فقط یکبار در سال قابل پرداخت می باشند. مانند: پاداش نوروزی.
2-  سه ماهه: فوق العاده هایی هستند که هر سه ماه یکبار پرداخت می شود. مانند: فوق العاده مسافرت در خارک.
3-  ماهیانه: پرداخت اینگونه از فوق العاده ها بر اساس ماهیانه صورت می گیرد. مانند: فوق العاده بدی آب و هوا
4-  روزانه: فوق العاده هایی که پرداخت آن به کارمندان بر اساس روزمحاسبه می شود. مثل: فوق العاده نوبتکاری.   فرمول:
5- ساعتی: فوق العاده هایی که پرداخت آن به کارمندان بر اساس ساعت محاسبه می گردد. مانند: فوق العاده غواص. تعداد ساعت * (بدی آب و هوا+ حقوق پایه*درصد فوق العاده= فرمول

- انتقال اطلاعات:
-1 اطلاعات ورودی: منظور از اطلاعات ورودی این است که به هنگام استخدام کارمند در شرکت از آن استفاده می شود. اطلاعات ورودی توسط برگ اعلام پرداخت انجام می گیرد. که در این برگ تمامی مشخصات فردی شخص و چگونگی دریافت حقوق آن می باشد. برای حذف و یا اصلاح و با تغییر فوق العاده ای ثابت که به کارمند پرداخت می شود از برگ اعلام پرداخت کارمند (سند 32- ح) استفاده می شود.
الف) حذف و قطع پرداخت: برای حذف و یا قطع پرداخت فوق العاده ثابت زیر بایستی در سند 32 –ح قید گردد: رمز واحد، شماره شناسایی، تاریخ اجرا: بایستی دقیقاً ذکر شود که از چه تاریخ کامپیوتر نسبت به قطع پرداخت آن فوق العاده اقدام نماید.
ستون ثابت متغیر بودن مبلغ فوق العاده همواره بایستی 1 نوشته شود.
ملاک محاسبه: اگر فوق العاده مورد نظر درصدی است در ستون ملاک محاسبه بایستی صفر نوشته شود. و ستون مبلغ خالی بماند.
مبلغ: اگر فوق العاده مورد نظر مبلغ دار است در ستون مبلغ بایستی صفر نوشته شود و در نتیجه در ستون ملاک محاسبه رقمی نوشته نمی شود.
ب: تغییر و یا اصلاح نرخ فوق العاده: برای این کار بایستی در سند برگ اعلام پرداخت(32-ح) اطلاعات زیر نوشته می شود: رمز واحد، شماره شناسایی کارمند، شماره رمز پرداخت می شود مربوطه.
ستون ثابت و متغیر: در مورد فوق العاده ثابت بایستی عدد 1 نوشته شود، تاریخ اجرا، ملاک محاسبه.
در ستون ملاک محاسبه بایستی نرخئ جدید فوق العاده نوشته شود. مثلاً: کارمندی در اصفهان خدمت نموده است و 15 درصد فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی دریافت نموده است. حال به محل دیگری منتقل شده و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی در محل جدید 20 درصد می باشد. در این جا بایستی در ستون ملاک محاسبه نرخ 20 درصد نوشته شود.
-2- انتقال اطلاعات – محاسبه و نگهداری اطلاعات
در این بخش به طور دقیق و روشن از نشخصات عمومی مورد نیاز جهت پرداخت یک فوق العاده بیان گردیده است. برای هر یک از فوق العاده ها یک برگ مشخصات پرداخت فوق العاده تهیه شده است.
بدیهی است هر نوع تغییر و اصلاحیه جدید در مورد هر یک از فوق العاده که می بایستی در برگ مزبور ثبت شود.
مندرجات برگ مشخصات پرداخت فوق العاده به طو رتفکیک عنوان گردیده است.
1- نام فوق العاده  2- علت پرداخت فوق العاده   3- شرایط پرداخت فوق العاده   4- نحوه محاسبه فوق العاده و مبلغ فوق العاده    5- شماره فرم پرداخت  6- مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیاتی.
- ضمایم(حقوق پایه)
-الف: برگ اعلام پرداخت کارمندان: این برگ همان طور که قبلاً توضیح داده شده کاملاً برای دادن فوق العاده ها به کارمندان تهیه می شود که این برگ شامل اطلاعاتی مثل: به ترتیب برگ: نوع سند، رمز عمل، رمز واحد، شماره حساب، شماره سند و شرح فقط برای رمز متفرقه: که این فوق العاده بابت چه کاری پرداخت می شود. که قسمت پایین این برگ اعلام مشخصات بررسی کننده در حسابداری – تصویب کننده، تأیید کننده، تهیه کننده به ترتیب اسم و امضاهای آن ضروری است.
-ب: برگ مشخصات فوق قالعاده ها: 1- بخش حقوق پایه. این برگ شامل:
- علت پرداخت: تسلیم نیروی کار کارمندان بابت اشتغال در وزارت نفت
-  شرایط پرداخت: حقوق پایه در قبال تسلیم نیروی کار کارمند بابت اشتغال در شرکت پرداخت می شود. و با توجه به ضرورت های عملیاتی و شرایط کار، مطلق است علاوه بر حقوق پایه، فوق العاده و مزایای دیگری پرداخت شود.
-  شماره رمز پرداخت
-   نحوه محاسبه: حقوق پایه هر کارمند با توجه به مدارج تحصیلی، سوابق خدمت و سایر مقررات و قوانین از طرف امور اداری تعیین می شود.
-  حقوق پایه مشمول کسور مالیات و پس انداز بازنشستگی می باشد.
-  نوع فوق العاده مثلاً ثابت
-فوق العاده بدی آب و هوا
علت پرداخت: اشتغال کارمندان در مناطقی که طبق تقسیم بندیها و مقررات جاری شرکت مناطق گرمسیر شناخته می شوند.
شرایط پرداخت: این فوق العاده به کارمنددانی که محل دائمی اشتغال آنها در یکی از مناطق گرمسیر کشور می باشد قابل پرداخت است.
شماره رمز پرداخت: 102 می باشد.
نحوه محاسبه: معادل 25درصد حقوق پایه.
فوق العاده فوق مشمول کسور پس انداز و بازنشستگی یا بیمه می باشد.
نوع فوق العاده: ثابت.
 فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی
نحوه محاسبه: این گونه فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی با توجه به جداولی که در آن نام شهرستان و شماره شهرستان و درصد حقوق پایه پرداخت می گردد.
اینگونه فوق العاده ها به منظور جبران ناراحتی های ناشی از خدمت در نقاط دور از مراکز این فوق العاده در نظر گرفته می شود و به کارمندانی که خارج از تهران اشتغال دارند پرداخت می گردد.
حال به دیگر فوق العاده هایی می پردازیم که امکان توضیح بیشتر وجود ندارد و همچنین نحوه محاسبه فوق العاده آنها.
محرومیت از مطب
دور ی از خانواده اقماری
نحوه محاسبه: معادل 15 درصد (حقوق پایه + بدی آب و هوا) برای تمامی ماه این فوق العاده در زمان مرخصی سالیانه ومرخصی استعلاجی قابل پرداخت می باشد و مشمول کسر کالیات و حق بیمه می باشد. و نوع این فوق العاده ثابت می باشد.

تاریخ: در قسمت بالای صوت حساب تاریخ ماه و سال مربوطه درج می شود.
-شماره رمز بانک – شماره رمز پرداخت / کسور.
-مأخذ: به منظور اطلاع و آگاهی از اینکه هر یک از اقلام پرداخت کسور از طریق چه منبعی و  طی چه شماره سندی وارد سیستم گردیده است.  از شماره مأخذ استفاده می گردد.
شرح: در صورتحساب حوق کارمندان یک ستون جهت شرح کلیه اقلام بدهکاری و بستانکاری کارمند  در نظر گرفته شده است.
بدهکار / بستانکار: کلیه مبالغی که به کارمند سطحی یکماه پرداخت: (بستانکار) و کلیه مبالغی که می بایستی  از حقوق ناخالص کارمند در طی یکماه کسر گردد در ستون (بدهکار) عکس خواهد شد.
-  جمع ستونها: در صوتحساب ماهانه هر کارمند جمع ستون کسور، ستون پرداختها به طور جداگانه نشان داده خواهد شد.
-  جمع ستونها: در صورتحساب ماهانه هر کارمند جمع ستون کسور و ستون پرداختها به طور جداگانه نشان داده خواهد شد.
-  مانده صورتحساب: این مانده بر حسب مورد می تواند بدهکار و یا بستانکار باشد. مانده مزبور از ما به متفاوت جمع ستون اقلام بدهکار و بستانکار حاصل می گردد که می تواند دارای حالات سه گانه ذیل باشد.
1-چنانچه جمع ستون بدهکار کمتر از جمع ستون بستانکار باشد در این صورت مانده حاصله خالص قابل پرداخت به کارمند را در آن ماه نشان می دهد.
2-چنانچه جمع ستون بدهکار بیشتر از جمع ستون بستانکار باشد در این صورت مانده حاصله خالص بدهی کارمند را در پایان ماه نشان می دهد.
3- چنانچه جمع ستون بدهکار  با جمع ستون بستانکار با هم برابر باشد صورتحساب کارمند در آن ماه چگودنه مانده را نشان نخواهد داد. بعبارت دیگر کارمند در آن ماه بخصوص نه مبلغی طلبکار و نه مبلغی بدهکار می باشد.
تذکر: چنانچه مانده صورتحساب یک کارمند در پایان یکماه بصورت بستانکار باشد مبلغ خالص قابل پرداخت به کارمند یا در لیست بانکی و یا در لیست نقدی گروه بانکی 99 منعکس می گردد.
چنانچه مانده صورتحساب یک کارمند در پایان یک ماه بصورتحساب ماه بعد کارمند تحت عنوان مانده  از ماه قبل منعکس می گردد و در ستون بدهکار صورتحساب کارمند نشان داده خواهد شد.
-صورت کسور بازنشستگی و پس انداز (سهم کارمند و کارفرما) و کسور:
اقساط وام ضروری کارمندان: این گزارش بصورت خودکار در پایان هر ماه بوسیله کامپیوتر در 4 نسخه تهیه می گردد که امور صندوقهای بازنشستگی و پس انداز، امور اداری و حسابداریهای حقوق جهت اقدامات و مراجعات بعدی  از آن استفاده خواهند کرد. گزارش فوق الذکر حاوی اطلاعات زیر خواهد بود:
1-بازنشستگی سم کارمند.
2-بازنشستگی سهم کارفرما
3-پس انداز سهم کارمند
4-پس انداز سهم کارمند
5-اقساط پرداختی کارمندان در مقابل وام پس انداز.
گزارش صورت مالیات بر در آمد حقوق کارمندان:
 گزارش فوق حاوی اطلاعات مربوط به احوال مشخصیه کارمند، حقوق  و در آمد مستمر و غیر مستمر و مالسات کسر شده مربوط به ماه جاری همچنین حقوق و درآمد مستمر و غیر مستمر و مالیات کسر شده تا کنون می باشد که صرفاً توسط کامپیوتر تهیه و در اختیار حسابداریهای حقوق قرار می گیرد. گزارش مزبور به منظور ارسال به ادارات امور اقتصادی و دارائی مناطق مربوطه تهیه می گردد. گزارش صورت و حقوق پرداختی و مالیات بر درآمد حقوق بر حسب شرکت / واحد (کارفرما) شماره شناسایی و نام خانوادگی و نام هر یک از کارمندان تهیه می گردد گزارش فوق شامل:
1-عنوان گزارش
2-متن گزارش
شامل، شماره کارمندی – نام و نام خانوادگی – شماره گذرنامه / شناسنامه – حقوق و درآمد مستمر این ماه -  درآمد غیرمستمر این ماه – حقوق و درآمد مستمر تا کنون – در آمد غیر مستمر تا کنون – مالیات کسر شده تا کنون – تعداد روز.
3-جمع ستونهای منابع.
گزارش صورت حق بیمه سازمان تامین – کارمندان قرار دادی / پیمانی:
گزارش مزبورحاوی اطلاعات مربوط به احوال شخصیه کارمند، در آمد مشمول کسر حق بیمه ماه جاری، 7 درصد حق بیمه سهم کارمند و 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما می باشد که همه ماهه توسط کامپیوتر تهیه و در اختیار حسابداریهای   حقوق قرار می گیرد. گزارش فوق بر حسب واحد و شماره شناسایی تهیه می گرددو متشکل است  از:
1- عنوان گزارش 2- متن گزارش شامل: شماره شناسایی کارمند – نام نام خانوادگی – شماره شناسایی – عمل صدور – درآمد مشمول کسر حق بیمه- 7- درصد حق بیمه سهم کارمند 2- درصد حق بیمه سهم کارفرما  3- جمع ستونهای مربوط به درآمد مشمول کسر حق بیمه، 7 درصد حق بیمیه سهم مارمند و 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما.
حسابداری حقوق:
مقدمه: منظور از تهیه و تدوین این فصل بررسی، چگونگی ثبت و منظور نمودن کلیه پر داختها و کسور مربوط به حقوق کارمندان در حسابهای متعلقه در پایان هر ماه خواهد بودو به منظور اعمال کنترلهای لازم در ثبت حسابهای کلیه پرداختها و کسور از حسابهای کنترل استفاده گردیده است. با استفاده از پرونده پارامتر حقوق کارمندان تخصیص اقلام پرداخت و کسور به حسابهای مربوطه هر ماهه انجام می پذیرد. ثبت ارقام حسابداری حقوق در این سیستم همه ماهه بطور پیوسته پس از انجام عملیات محاسبات حقوق و فوق العاده ها و کسور در دفاتر مالی صورت می گیرد.

اهداف و مزایا:
الف اهداف: تخصیص پرداختها و کسور حسابهای مربوطه بطور خودکار و بنا به ضرورت با توجه به: 1- تأمین تسهیلات مورد نیاز و ایجاد زمینه مناسب در نحوه تخصیص حسابها و تهیه گزارشات 2- بررسی،تجدید نظر و ایجاد تسهیلات بمنظور تهیه و نگهداری شماره و رمزهای پرداخت، برداشت و شماره حسابهای کنترل در سیستم پارامتر حقوق کارمندان.
ب مزایا: بمنظور کارائی بیشتر سیستم و هماهنگی آن با اهداف آتی سعی گردیده است پرونده پارامتر حقوق کارمندان تا حد امکان با روش ساده تهیه گردد که در آن شرایط به روز آوری پارامتر مقدور باشد. هر نوع تغییری در جهت کابرد بیشتر پارامتر توسط کارمندان امکان پذیر خواهد بود که بدین صورت اتلاف وقت تا سرحد ممکن صرفه جویی گردیده است.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com