امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان در 95 صفحه


فهرست مطالب
فصل اول: آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان
مقدمه3
موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی4
چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب.4
مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه..5
رئیس شعبه5
معاون شعبه5
رئیس دایره صندوق..6
تحویلداران6
دایره حوالجات.7
ممیز حساب7
تحصیلدار8
خدمتگزار شعبه.8
دایره اعتبارات.8
معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت...10
1-حساب جاری الکترونیک (جام)..10
2-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت11
3 -خدمات اینترنتی 24 ساعته.11
4-همراه بانک ملت12
5-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200...12
6-ملت کارت متمرکز...12
7-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی13
8-هدیه کارت ملت13
9- بن کارت ملت..13
10- انواع تسهیلات بانکی.14
فصل دوم:عقوداسلامی
1- قرض الحسنه.16
کارمزد...16
وثایق وتضمینات.17
نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی...17
عملیات حسابداری قرض الحسنه.18
1-  ثبت حساب انتظامی قراردادهای18
2- ثبت  وثایق وتضمینات18
3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد.18
4-دریافت اقساط19
5- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه.19
2- مضاربه20
عملیات حسابداری مضاربه.22
1-ثبت قرارداد مضاربه... 22
2-ثبت وثایق وتضمینات23
3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی23
4-ثبت تعهدات بانک.23
5-پرداخت سرمایه مضاربه.24
6-فروش کالای موضوع مضاربه.24
3-مشارکت مدنی...25
عملیات حسابداری مشارکت مدنی..26
1- ثبت قرارداد26
2-اخذ وثایق وتضمینات.26
3-واریز مشارکت مدنی..27
4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی28
5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت.28
6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی28
الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد..29
ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد29
7-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی30
4-فروش اقساطی31
فروش اقساطی مسکن32
فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار32
نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی.33
عملیات حسابداری فروش اقساطی..34
1-ثبت قرارداد34
2-واحد وثایق وتضمینات34
   3-پیش پرداخت فروش اقساطی.35
4-ثبت تعهدات بانک.35
5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی...35
6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی.36
7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی...36
8-دریافت اقساط37
9-تسویه حسابها فروش اقساطی.38
5-اجاره به شرط تملیک.38
عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک39
1-ثبت قرارداد39
2-ثبت وثایق وتضمینات.40
3-وصول پیش دریافت از مشتری...40
4-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده40
5-خرید اموال اجاره به شرط تملیک41
6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک.41
7-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط.42
8-تغییرات قرارداد..42
9-دریافت مال الاجاره43
10-تعدیل حساب سود سالهای آینده.43
11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره43
12-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق44
13-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد45
6-سلف.45
سود معاملات سلف46
عملیات حسابداری47
1-ثبت قرارداد.47
2-ثبت وثایق وتضمینات47
7- جعاله.48
نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت.49
عملیات حسابداری جعاله49
1-ثبت قرارداد.49
2-اخذ وثیقه یا تضمین.49
3-اخذ پیش دریافت50
4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار..50
5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی)50
6-  مزارعه...51
عملیات حسابداری مزارعه52
1-ثبت قرارداد.52
2-ثبت وثایق وتضمینات52
3-پرداخت بابت مزارعه52
4-دریافت سهم بانک..53
5-تسویه حساب مزارعه53
6-برگشت حسابهای انتظامی54
9-مساقات...55
حسابداری مساقات55
1- ثبت قرارداد55
2-ثبت وثیقه یا تضمین.55
3-پرداخت بابت مساقات56
4-دریافت حاصل فروش (سهم بانک).56
5-تسویه حساب مساقات56
6-برگشت حسابهای انتظامی56
فصل سوم: ضمانت نامه های  بانکی
مبحث اول کلیات ضمنتنامه بانکی..60
مبحث دوم انواع ضمانتنامه های بانکی.61
1- ضمانتنامه های شرکت در مناقصه ومزایده61
2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات.62
3-ضمانتنامه پیش پرداخت...63
4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار64
5-ضمانتنامه تعهد پرداخت...65
- ضمانتنامه گمرکی65
انواع ضمانتنامه های گمرکی.65
-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمرکی56
5- ضمانتنامه ترخیص موقت کالا...56
3-- ضمانتنامه ترانزیت کالا66
4-- ضمانتنامه پاساوان کالا.66
نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی67
- ضمانتنامه نظام وظیفه68
3-5- ضمانتنامه دادگستری69
4-5- ضمانتنامه های متفرقه69
صدور ضمانتنامه برای اشخاص فاقد وثائق کاملا معتبر یا سابقه اعتباری با معرفی وتضمین مشتریان اعتباری بانک70
صدور ضمانتنامه با درج شرط یا شریاطی درمتن آن...71
ضمانتنامه ارزی72
صدور ضمانتنامه ها جهت طرح های عمرانی72
نکات حائز اهمیت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح های عمرانی دولت72
مبحث سوم مدارک مورد نیاز جهت تشکیل وتکمیل پرونده اعتباری74
الف)اشخاص حقیقی.74
ب) اشخاص حقوقی74
مبحث چهارم عملیات صدور وحسابداری ضمانتنامه80
الف)عملیات صدور ضمانتنامه80
ب) عملیات حسابداری صدور ضمانتنامه.82
1-ب- ثبت انتظامی قرارداد82
2-ب- ثبت انتظامی تعهد نامه82
3-ب – ثبت تعهدات82
4-ب- ثبت سپرده نقدی83
5-ب- ثبت تمبر مالیاتی83
6-ب- ثبت کارمزد..83
ثبت سند در اولین روز کاری یال مالی بعد84
مبحث پنجم کارمزد صدور وتمدید ضمانتنامه های بانکی85
عملیات حسابداری تمدید ضمانتنامه86
نکات حائز اهمیت در مورد تمدید ضمانتنامه ها87
مبحث هفتم تقلیل ضمانتنامه.89
عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه90
برگشت تعهدات...90
برگشت سپرده نقدی91
برگشت کارمز91
برگشت وثایق.91
مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه...92
عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه94
برگشت کارمزد تمدید ضمانتنامه قبل از سررسید.96
فصل چهارم: نتیجه گیری و راهکارها
کلام آخر101

مقدمه

داریوش

پارس

طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه 29/5/1358 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران،پارس – اعتبارات تعاونی وتوزیع – ایران وعرب – بین الملل ایران – عمران – بیمه ایران – تجارت خارجی ایران وفرهنگیان تشکیل گردید.
تجارت خارجی ایران


بیمه یران

دراین میان شهرستان شیروان نیز با داشتن دو شعبه بانک ملت بنامهای شعبه مرکزی وشعبه خیابان امام خمینی سهم بسزایی در ارائه خدمات به مشتریان داشته وکارکنان این شعبات با شعار ادب،دقت وسرعت خدمتگزاری به مردم شریف وفهیم منطقه را افتخار می دانند.

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی
بانک ملت  شعبه مرکزی با مساحتی حدود 2000متر مربع در ضلع شمال غربی میدان انقلاب شیروان  قرار داشته که حدود 500متر مربع فضای اداری ونزدیک 1000متر مربع مهمانسرا و500متر مربع زیر زمین می باشد.

میدان انقلاب

  خ  امام رضا
    خ  
  خ سعدی      خ کاشانی  

بانک ملت


    چارت سازمانی وتعداد کارکنان شعب
تعداد کارکنان این شعبه 15 نفر بوده که به صورت چارت سازمانی زیر ایفاء وظیفه می نمایند.
مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه:
رئیس شعبه:
مسئولیت شعبه با رئیس می باشد که مدیریت ونظارت  به کلیه امورات شعبه وارتباط با مشتریان وجذب منابع  وتصویب اعتبار رابه عهده دارد.
معاون شعبه:
 در واقع مدیر داخلی بوده که مسئولیت ونظارت برعملکرد سایر پرسنل وامورات داخلی  بانک را دارد.
رئیس دایره صندوق:
 مسئولیت کلیه عملیات مربوط به خزانه وصندوق شعبه را بر عهده داشته وکنترل، تامین وجه نقد مورد نیاز شعبه،تقسیم اسکنا س وایران چک بین تحویلداران با شروع روز کاری،کنترل وتحویل مانده موجودی صندوق کلیه تحویلداران در پایان روز کاری واعاده آن به خزانه،  مطابقت مانده خزانه با خلاصه   دفتر کل رابه عهده دارد.
 تحویلداران:
امورمربوط به افتتاح انواع حسابهای بانکی، دریافت و پرداخت وجه نقد و ایران چک، واریز وجه به حساب مشتریان، پرداخت چکهای مشتریان، صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک، صدور دسته چک، فروش تمبر مالیات دریافت قبوض اب و برق و گاز و تلفن ثابت و همراه و... و سرویس دهی و پول گذاری دستگاههای خودپرداز را انجام می دهند.
مثلا اگر مشتری A  مبلغ 10000 ریال به حساب جاری 120 خود واریز می نماید سند ذیل توسط تحویلدارصادر و ماشین می گردد.
       بدهکار   بستانکار
حساب صندوق      10000
حساب جاری مشتری      10000
یا اگر مشتری B  مبلغ 5000 ریال از حساب پس انداز قرض الحسنه خود برداشت نماید سند به شرح ذیل صادر می شود.
   بدهکار      بستانکار      حساب سپرده پس انداز     5000   
 صندوق شعبه      5000
دایره حوالجات:
کلیه امورات مربوط به حواله وجوه مشتریان به سایر شهرستانها دریافت حواله از سایر شهرستانها و واریز به حساب مشتری، وصول چکهای سایر شهرستانها از طریق فاکس،  وصول چکهای عمده شعب شهرستان از طریق اتاق اسناد پایاپای و... را انجام می دهد.
مثلا اگر برای یک مشتری به حساب جاری 130 حواله ای به مبلغ 50000 ریال از شهرستان کرج وصول می گردد سند ذیل صادر می نماید.
  بدهکار    بستانکار
حوالجات عمده ما   50000     
 حساب جاری 50000
ممیز حساب:
عملیات مربوط به حسابداری شعبه را انجام می دهد که کلیه اسناد صادره از واحد های صندوق، اعتبارات و حوالجات و سایر قسمتها را جمع آوری نموده و پس از ممیزی و تفکیک به ترتیب سر فصل های خلاصه دفتر کل و جمع اسناد هر سر فصل و مطابقت با خلاصه دفتر کل و بالانس حسابها اسناد را تحویل بایگان می دهد.
تهیه صورت مغایرت بانکی، درخواست وجه از خزانه دارای مدیریت شعب خراسان شمالی را و کنترل اقلام  باز مثل بستانکاران وبدهکاران، صدور انواع چکهای بانکی، صدور اسناد حقوق و چکهای مالیات و... بر عهده حسابدار شعبه می باشد.
تحصیلدار:
 تحصیلدار شعبه کار نامه رسان و روابط بین بانکها و ادارات شهرستان و سایر امور محوله از طرف رئیس ومعاون شعبه را بر عهده دارد.
خدمتگزار شعبه:
 امورات مربوط به خدمات و پذیرایی و تنظیفات را انجام می دهد.
دایره اعتبارات:
اهم وظایف قسمت اعتبارات که در واقع بیشترین امور حسابداری و اسناد حسابداری در این قسمت انجام می گردد به شرح ذیل می باشد:
1- مطالعه دقیق دستوالعملهای صادره و رعایت سیاستهای اعتباری سالیانه، کنترل و نظارت دائم حدود اعتبارات تعیین شده برای شعبه در رابطه با عقود مختلف
2- اخذ و بررسی تقاضاهای واصله از مشتریان در خصوص تقاضای تسهیلات و بررسی آنها و موافقت با اعطای تسهیلات، تنظیم پیشنهاد مربوطه و ارسال به مراجع تصویب اعتبار.
3- تشکیل پرونده اعتباری پس از تصویب تسهیلات و اخذ مدارک لازم در خصوص هر یک از تسهیلات
4- استعلام میزان تعهدات و بدهی متقاضیان وبررسی وضعیت حساب و چک برگشتی آنها قبل از اعطای تسهیلات.
5- اعطای تسهیلات با توجه به مطابقت شغلی مشتری با انواع تسهیلات مثل فروش اقساطی، مشارکت مدنی، مضاربه، سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله و
6- صدور انواع ضمانتنامه بانکی جهت شرکتها، پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی باتوجه به نوع درخواست مشتری.
7- اخذ تضمین کافی (سفته، غیر منقول، اوراق بهادار و) از مشتریان با ضامن معتبر و نگهداری آنها در محیط ایمن تا هنگام تسویه بدهی مشتری
8- تنظیم کلیه قردادهای عقود اسلامی با مشتریان و امضاء آنها
9- اعطا انواع تسهیلات به مشتریان پس از طی مراحل فوق
10-پیگیری وصول اقساط مشتری در سررسید و اقدامات جهت وصول تسهیلاتی که در سررسید پرداخت نشده و اقساط معوق گردیده است.
11- صدور و امضاء اسناد حسابداری مربوط به کلیه تسهیلات و ثبت کد هر سر فصل کل و معین حساب مربوطه در اسناد و اوراق صادره و تحویل آنها به واحد حسابداری
12- ورود اطلاعات مشتری و ثبت تسهیلات اعطایی در سیستم های رایانه ای
13- شناسایی سود و درآمد اقساط سررسید شده در اول روزکاری و ثبت اسناد در سیستم رایانه ای
14- بالانس نمودن دفاتر معین کلیه تسهیلات با خلاصه دفتر کل شعبه در پایان هر روز.
15- تسویه حساب با مشتریان در سر  رسید تسهیلات  واعاده تضمین آنان پس از تسویه کامل بدهی.
16 – حفظ اطلاعات محرمانه مشتریان که سرمایه های بانک بوده و تکریم و احترام ارباب رجوع.
معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت:
1-    حساب جاری الکترونیک (جام):
 نوعی حساب قرض الحسنه جاری است که واریز و برداشت از حساب در تمامی شعب این بانک که به صورت لحظه ای (on line)  امکان پذیر است با استفاده از حساب جام فاصله ها کوتاه گردیده و مشتریان نیاز به مراجعه حضوری به شعبه افتتاح کننده حساب نداشته و می توانند با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک ملت نسبت به دریافت خدمات متنوع (دریافت دسته چک، واریز و دریافت وجه، واگذاری چک، دریافت موجودی، گردش حساب و...) از حساب جام اقدام نماید.
2- حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت:
با افتتاح حساب الکترونیک قرض الحسنه امکان دریافت و پرداخت در تمام شعب بانک ملت سراسر کشور و شرکت در قرعه کشی و استفاده از تسهیلات بانکی با توجه به معدل حساب برای مشتریان فراهم بوده و به حسابهای الکترونیک سپرده کوتاه مدت و بلند مدت سود علی الحساب معادل نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعلق گرفته و ماهیانه به حساب مشتری واریز می گردد در حال حاضر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت 7% و بلند مدت 6 ماهه 12% یک ساله 14 درصد دو ساله 15 درصد سه ساله 5/15 چهار ساله 16 و پنج ساله5/16 درصد می باشد.
3- خدمات اینترنتی 24 ساعته:
    امکان انجام حواله اینترنتی فی مابین تمامی حسابهای الکترونیک در لحظه به دو صورت محدود و سقف بالا (با استفاده از سخت افزار و نرم افزار ویژه که از سوی بانک در اختیار مشتری قرار می گیرد.)
    دریافت سی گردش آخر هر یک از حسابهای الکترونیک به صورت online
    پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه
    امکان خرید اینترنتی کالا و خدمات
    امکان دریافت صورت حساب تا 200 گردش و ارسال به آدرس پست الکترونیک
    امکان تغییر نام کاربری و کلمه عبور
4- همراه بانک ملت:
نرم افزار کوچکی است که دارندگان هر یک از حسابهای متمرکز، می توانند با نصب بر روی گوشی تلفن همراه خود از خدماتی مثل اعلام مانده و سه گردش   اخر حساب، پرداخت قبوض، انتقال وجه بین حساب جام، ملت کارت و سایر حسابهای متمرکز، تایید مبلغ و تاریخ چک های جام و تغییر رمز عبور استفاده نمایند.
5-   پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200:
نیز امکان پرداخت قبوض – اعلام موجودی – دریافت صورت حساب از طریق نمابر و اطلاع از یک سند خاص را به مشتری می دهد.
6- ملت کارت متمرکز:
کارتی است برای ارائه خدمات شبانه روزی و به هنگام (on line)  به دارندگان حسابهای متمرکز بانک ملت نظیر جام، قرض الحسنه پس انداز الکترونیک و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت الکترونیک و امکان برداشت وجه از خودپردازهای عضو شتاب و خرید از فروشگاها و انتقال وجه به حسابهای متمرکز و کارتهای سایر بانکها، خرید اینترنتی را به مشتری می دهد.
7- پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی:
این دستگاه امکان خرید از طریق کارتهای الکترونیک را به مشتریان فروشگاه ها می دهد با عبور دادن کارت الکترونیک از شیار دستگاه کارت خوان و وارد کردن مبلغ مورد نظر و شماره رمز توسط دارندگان کارت تراکنش انجام شده و رسید خرید کالا صادر می گردد و وجه کالا از حساب دارنده کارت کسر و به حساب الکترونیکی صاحب فروشگاه واریز می گردد.
8-   بن کارت ملت:
ادارات و نهاد ها و کارخانجات می توانند کمکهای غیر نقدی کارکنان خود را تحت بن کارت به بانک سفارش داده و بانک با صدور بن کارت و شارژ مبلغ دستوری توسط اداره مورد نظر با رمز های اختصاصی بنام کارکنان در اختیار آنها قرار داده و امکان خرید کالا از فروشگاههای اداری پایانه الکترونیکی را به کارکنان می دهد.
9-   هدیه کارت ملت:
مشتریان می توانند جهت مناسبتهای مختلف یا سهولت در حمل اسکناس نسبت به خرید هدیه کارت یکصد تا یک میلیون ریالی اقدام نمایند. هدیه کارت قابل دریافت وجه نقد از خودپرداز و یا خرید کالا از فروشگاههای دارای پایانه می باشد.
10- انواع تسهیلات بانکی:
عبارتند از قرض الحسنه، مضاربه، معاملات سلف، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات  و ضمانت نامه بانکی  که تراز نامه جز دارایی های بانک می باشد و در فصل عقود اسلامی به جزئیات آنها اشاره خواهد شد.

2-ثبت وثایق وتضمینات
وثیقه غیرمنقول وکالا به مبلغ ارزیابی واسناد تجاری به مبلغ اسمی در حسابهای انتظامی ثبت خواهد شد.
بدهکار- حساب انتظامی وثایق وتضمینات    به مبلغ ترهین یا اسمی
بستانکار- طرف حساب های انتظامی وثایق وتضمینات  به مبلغ ترهین یا اسمی
3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی
چنانچه عامل علاوه بر هزینه های قابل قبول با صلح هزینه ها یی که انجام می دهد موافقت نماید،اسناد ذیل (به مبلغ حق صلح)معمولا به مبلغ 1000ریال صادر می گردد.
بدهکار-حساب هزینه های متفرقه (حق صلح قراردادهای مضاربه)  1000ریال
بستانکار- حساب جاری عامل      1000ریال
4-ثبت تعهدات بانک
چنانچه مقرر باشد سرمایه مضاربه دفعه واحده پرداخت گردد و بانک تعهدی ازبابت معامله انجام شده نداشته باشد ثبت تعهدات لزومی نخواهد داشت،ولی چنانچه پرداخت سرمایه مضاربه به دفعات صورت پذیرد آن میزان ازسرمایه که در تعهد بانک می باشد در حساب تعهدات به شرح ذیل ثبت می گردد:
بدهکار-طرف حساب تعهدات بانک بابت مضاربه به میزان مانده سرمایه پرداخت نشده
بستانکار-حساب تعهدات بانک بابت مضاربه به میزان مانده سرمایه پرداخت نشده.
5-پرداخت سرمایه مضاربه  
پرداخت سرمایه مضاربه که با توجه به قیمت کالا وهزینه های مربوط خواهد بود به شرح ذیل انجام می شود:
بدهکار-حساب مضاربه –تسهیلات اعطایی به میزان سرمایه پرداخت شده
بستانکار-حساب صندوق یا جاری عامل به میزان مانده سرمایه پرداخت شده
حال چنانچه سرمایه مضاربه قرار باشد به دفعات پرداخت گردد اسناد حسابداری بالا تکرار شده وبه همان میزان از حساب تعهدات بانک برگشت می شود.
بدهکار- حساب تعهدات بانک بابت مضاربه  به میزان انجام تعهد
بستانکار-طرف حساب تعهدات بانک بابت مضاربه به میزان انجام تعهد
6-فروش کالای موضوع مضاربه
باعنایت به این که عامل طبق قرارداد موظف است ماحصل فروش را به تدریج وهمزمان با فروش کالا بلافاصله به حساب بانک واریز نماید،لذا وجوه حاصل از فروش کالا(بتدریج یا یکجا)به حساب مضاربه-وجوه دریافتی بابت تسهیلات پرداختی به شرح ذیل وارد می گردد:
بدهکار-حساب صندوق یا جاری عامل معادل مبلغ واریز شده
بستانکار- حساب مضاربه –وجوه دریافتی معادل مبلغ واریز شده
3-مشارکت مدنی
مشارکت مدنی یکی ازعقود موثر بمنظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیتهای تولیدی،بازرگانی وخدماتی می باشد طبق تعریف مشارکت مدنی عبارت است از د رآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق با اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد،به نحو مشاع،بمنظور انتفاع وطبق قرارداد.
متقاضیان می توانند با توجه به کارایی این عقد ازتسهیلات بانکی استفاده نمایند.در موارد زیر می توان ازعقد مشارکت مدنی استفاده نمود:
1-تولید وفروش محصول
2-واردات ماشین الات،مواد اولیه وابزار کار
3-واردات کالا به قصد فروش
4-صادرات کالا
5-بازرگانی داخلی
6-احداث مسکن انفرادی وانبوه سازی
7-بخش خدمات
برای انجام معامله مشارکت مدنی موضوع معامله،سرمایه لازم برای مشارکت،وثایق وبهای کالاوهزینه های تقریبی وقیمت تمام شده،قیمت فروش ونحوه آن،نسبت سهم سود بانک ومتقاضی می بایستی مشخص شود.مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص بانک وموافقت شریک در ابتدای قرارداد معین می گردد وحداکثر مشارکت بانک در هر شرکت  مدنی هشتاد درصد کل سرمایه می باشد.
عملیات حسابداری مشارکت مدنی
پس از بررسی درخواست متقاضی وتصویب تسهیلات اعطایی عملیات حسابداری به شرح ذیل انجام می گیرد:
1- ثبت قرارداد
قرارداد مشارکت مدنی که با توافق طرفین تنظیم ومورد قبول واقع گردیده وبه مبلغ  یک ریال
در حسابهای انتظامی قراردادها ثبت می شود
بدهکار-حساب انتظامی قراردادهای مشارکت مدنی 1ریال
بستانکار-طرف حساب انتظامی قراردادهای مشارکت مدنی 1ریال
2-اخذ وثایق وتضمینات
غیر منقول اخذ شده به مبلع ترهین واسناد دریافتی به عنوان تضمین به مبلغ اسمی در حسابهای
انتظامی ثبت می گردد.
بدهکار-حساب انتظامی وثایق تضمینات مربوط به مبلغ ترهین یا اسمی
بستانکار- طرف حسابهای انتظامی وثایق تضمینات مربوط به مبلغ ترهین یا اسمی
3-واریز مشارکت مدنی
سرمایه شرکت مدنی توسط بانک وشریک تامین وبه حساب مشترک مشارکت مدنی که برای این منظور در بانک افتتاح می شود واریز وبه شرح ذیل در حسابها ثبت گردد.
بدهکار-حساب سپرده الحسنه جاری/پس انداز شریک یا شرکا ءبه مبلغ سهم الشرکه شریک یا شرکاء
بستانکار- حساب مشترک مشارکت مدنی
بدهکار- حساب تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی به مبلغ سهم الشرکه بانک
بستانکار-حساب مشترک مدنی- مشارکت مدنی به مبلغ سهم الشرکه بانک
چنانچه تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی دفعه واحده پرداخت نگردد لازم است حساب تعهدات نگهداری وبه هر میزان که از سهم بانک پرداخت می شود از حساب مربوطه برگشت شود.حال چنانجه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه شریک غیرنقدی باشد،پس از تقویم به شرح ذیل در حسابهای مربوط ثبت می گردد.
بدهکار- حساب بدهکاران موقت  به مبلغ تقویم شده سهم شریک
بستانکار- حساب بدهکاران موقت  به مبلغ تقویم شده سهم شریک
در صورتی که آورده بانک نیز غیرنقدی باشد اسناد ذیل صادر می گردد
بدهکار-حساب تسهیلات اعطایی –مشارکت مدنی به مبلغ تقویم شده سهم بانک
بستانکار-حساب مشترک مدنی - مشارکت مدنی به مبلغ تقویم شده سهم بانک
بدین ترتیب تحویل وتحول اموال شرکت مدنی توسط شریک یاشرکاء تحقق می پذیرد
4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی
هنگام استفاده از حساب مشترک مدنی،براساس قرارداد،بمنظور خریدیا پرداخت هزینه ها ی مربوط به شرکت مدنی ثبت حسابها به میزان مبلغ استفاده شده به شرح ذیل صورت می گیرد.
1-  ضمانتنامه پیش پرداخت
پیمانکار می تواند پس از امضای قرارداد وارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات وبه منظور تسهیل در اجرای پروژه،حتی قبل از شروع اجرای کار،از کارفرما درخواست وجه نماید.وجوهی که بدین ترتیب در اختیار پیمانکار قرار می گیرد وجوه پیش پرداخت نامیده می شود که حداکثر معادل 20%مبلغ پیمان خواهد بود.وجوه مذکوردرسه مرحله به شرح ذیل وصرفادرقبال ضمانتنامه پیش پرداخت ودر طول مدت پیمان به تدریج از صورتحساب پیمانکار کسر،به نحویکه قبل از آخرین صورت وضعیت موقت،مبلغ مزبورمستهلک خواهدشد.
مرحله اول: معادل8% مبلغ اولیه پیمان پس از تحویل زمین یا محل اجرای پروژه
مرحله دوم:معادل5/6% مبلغ اولیه پیمان پس از اجرای حداقل 60%عملیات تجهیز کارگاه وحمل ماشین آلات ولوازم اجرای پروژه به محل طرح
مرحله سوم: معادل5/5% مبلغ اولیه پیمان در زمانی که حداقل 30% کاربه موجب صورت وضعیت ارائه شده از سوی پیمانکار که به تأئید ناظرپروژه (مهندسین مشاور) رسیده باشد.
تبصره: مبلغ پیش پرداخت قراردادهای ساخت تجهیزات معادل 25% مبلغ اولیه است.اقساط پیش پرداخت با توجه به برنامه زمینی ساخت وتحویل تجهیزات ونیز اقساط بازگرداندن پیش پرداخت به تناسب تحویل تجهیزات وپرداخت  وجه آنها تعیین ودر شرایط خصوصی قراردادهای مربوط درج می شود.
2-  ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار
معمولا کارفرما برای اطمینان از صحت انجام کار توسط پیمانکار پساز تحویل قطعی وتامدت تعیین شده،مبالغی به عنوان تضمین حسن انجام کار (معادل مجموع 10 درصد ازکسورات صورت وضعیت های پیمانکار در طول اجرای پروژه)از مطالبات پیمانکار را در حسابی نزدخود نگهداری می نماید.کارفرما می تواند در قبال اخذ ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار،مبالغ کسرشده را به پیمانکار مسترد نماید.به موجب شرایط عمومی پیمان،کارفرما مخیر است معادل نصف باقیمانده وجه الضمان تا تصویب صورتجلسه تحویل موقت ابطال نماید بدیهی است نصف باقیمانده وجه الضمان تا تصویب صورتمجلس تحویل قطعی کماکان معتبر بوده وابطال آن پسس از سپری شدن دوران تضمین پروژه وامضای صورتجلسسه تحویل قطعی کار وهمچنین با ارائه مفاصاحساب های پیمانکار از سازمان های تأمین اجتماعی،دارایی،شهرداری منطقه و... امکان پذیر خواهد بود.
تذکر مهم: جهت صدور ضمانت نامه های حسن انجام تعهدات،پیش پرداخت واسترداد حسن انجام کار اخذ قراردادهای پیمانکاری فی ما بین کارفرما وپیمانکار توسط شعبه الزامی بوده ومراجع تصویب اعتبار باید دقت نمایند که این نوع ضمانتنامه ها را با رعایت مقررات موضوعه صرفا برای امور پیمانکاری صادر نمایند.

3-  ضمانتنامه تعهد پرداخت
نظر به اینکه پرداخت دیون متقاضیان به اشخاص (ذینفع)که مرتبط با مسائل مالی وصرفا مبادله وجه نقد بوده وبه صورت آنی بعضا از عهده آنان خارج می باشد.لذا ذینفع می تواند دریافت مطالبات خود را در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی برای مدت معینی به تعویق انداخته یاتقسیط نماید،به این ضمانتنامه ها،ضمانتنامه ها،ضمانتنامه تعهد پرداخت  می گویند که متداولترین آنها عبارتند از:
- ضمانتنامه گمرکی: این نوع ضمانتنامه یکی از انواع ضمانتنامه های تعهد پرداخت می باشد که به منظور تضمین پرداخت سود وعوارض گمرکی،ترخیص موقت کالا،ترانزیت کالاپاساوان کالا صادر می شود.
انواع ضمانتنامه های گمرکی:
-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمرکی: این نوع ضمانتنامه در مواقعی که وارد کننده کالا توان پرداخت نقدی سود وعوارض گمرکی کالای وارده را ندارد،از گمرک درخواست می کند با تعیین مهلتی برای پرداخت بدهی،مجوز ترخیص کالا را قبل از پرداخت سود وعوارض گمرکی صادر نماید وگمرک نیز مجوز مذکور را منوط به ارائه ضمانتنامه بانکی می نماید.
5- ضمانتنامه ترخیص موقت کالا: این نوع ضمانتنامه در مواقعی که کالا یا ماشین آلاتی به منظور بازاریابی،نمایش در نمایشگاههای تجاری ویا کپی برداری برای ساخت داخلی یا به دلایل دیگر برای مدت کوتاهی وارد کشور می شوند وقصد وارد کننده مرجع نمودن کالا یا ماشین آلات مزبور به کشور مبدأ می باشد،گمرک اجازه می دهد با تودیع ضمانتنامه ای معتبر معادل مبلغ سود بازرگانی وعوارض گمرکی کالای مزبور بدون پرداخت وجهی وبرای مدت مورد قبول به کشور وارد شود وچنانچه کالا یا ماشین آلات مربوطه ظرف مدت مزبور از کشور خارج کردد ضمانتنامه باطل در غیر اینصورت،وجه ضمانتنامه در سررسید توسط یانک صادرکننده بایستی پرداخت گردد.
3-- ضمانتنامه ترانزیت کالا: اینگونه ضمانتنامه به منظور پرداخت سود وعوارض گمرکی کالاهایی صادر می شود که قصد وارد کننده،صرفاترانزیت کالا(ورود از مرزهای گمرکی وعبور آن از داخل کشور وخروج آن از سایر مرزهای گمرکی کشور)می باشد،لذا وارد کننده حسب درخواست گمرک،مبنی برحصول اطمینان از جهت خروج وترانزیت کالا نسبت به اخذ ضمانتنامه موصوف از بانک اقدام می نماید.
4-- ضمانتنامه پاساوان کالا: این نوع ضمانتنامه برای تضمین ÷رداخت سود وعوارض گمرکی کالای وارداتی می باشد به لحاظ عم امکان نگهداری کالا در گمرک ورودی کشور یا گمرکات کشور یا انبارهای مورد قبول گمرک منتقل وپس از پرداخت عوارض مربوطه،ضمانتنامه باطل می گردد.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com