امروز سه شنبه 03 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی اصلاح بذر و نهال(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله) در 17 صفحه


ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان (عراقی محله):

ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله در فاصله حدود 5 کیلومتری شمال گرگان در مسیر جاده فرودگاه گرگان واقع گردیده است این ایستگاه در سال 1342 زیر نظر اداره اصلاح و تهیه نهال و بذر گرگان تحت عنوان ایستگاه کشاورزی و بمنظور پاره ای تحقیقات در زمینه غلات، سبزی وصیفی و پنبه در دو قطعه تاسیس و شروع به فعالیت نمود. مسئول این ایستگاه در حال حاضر آقای مهندس مسادات می باشد.

 فعالیت جاری در این ایستگاه شامل پروژه های غلات، دانه های روغنی، سبزی و صیفی، ذرت و علوفه بوده که در هر یک از این پروژه ها در زمینه مسائل به نژادی و به زراعی وافزایش کمیت و کیفیت محصولات تولیدی فعالیتهای گسترده ای صورت می پذیرد.

بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:
این بخش در راستای تحقق خود کفایی و افزایش تولید در محصولات کشاورزی از دیر باز با ایجاد ایستگاههای تحقیقات کشاورزی در سطح منطقه داشته و در مورد زراعتی مختلف از قبیل:
1- غلات
2- پنبه
 3- دانه های روغنی
 4- سبزی
 5- صیفی
 6- ذرت و گیاهان علوفه ای
 8- حبوبات
 9- درختان میوه.
 طرحهایی تحقیقاتی به زراعی و به نژادی را اجراء نموده و یا در دست اجزاء دارد این طرحها عمدتا در ایستگاههای تحقیقات کشاورزی تحت پوشش مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و گنبد به اجراء درآمده است.

فعالیتهای بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر عبارتند از:
1- بررسی به نژادی و به زراعی بروی محصولات زراعی و صنعتی در منطقه
2- تهیه، آزاد سازی و معرفی ارقام اصلاح شده و پر محصول به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح
3- تهیه و تولید بذرهای خالص و درجه یک اعم از هیبرید الیت، سوپرالیت و نولکئوس در محصولات مختلف
4- بررسی و تعیین مقاومت ارقام مختلف نباتات زراعی و درختان بارده نسبت به خشکی، شوری و سایر شرایط نا مطلوب در مراحل مختلف اصلاح نباتات
5- بررسی و تعیین ارزش غذایی و کیفیت مختلف زراعی
6- انجام امور مربوط به حفظ و کنترل کیفیت و تهیه و ارائه دستورالعمل های فنی در زمینه کاشت، داشت و برداشت ارقام اصلاح شده و قابل توصیه در منطقه
7- بهبود کیفی ارقام اصلاح در محصولات زراعی با توجه به ذائقه و مصرف کننده
8- همکاری در اجزاء طرحهای تحقیقاتی ملی
9- ارتباط، همکاری و هماهنگی با سایر بخشهای تحقیقاتی به منظور تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های مشترک تحقیقاتی

مشخصات ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان (عراقی محله):
این ایستگاه در سال 1337 تاسیس شده، مساحت ایستگاه 37 هکتار می باشد و میزان بارندگی سالیانه آن بین 400 تا 37 450 میلی متر است. ارتفاع آن از سطح دریا 5/5 متر است.
موقعیت جغرافیایی ایستگاه به قرار زیر است:
طول جغرافیایی: 54 درجه و 25 دقیقه شرقی
عرض جغرافیایی: 36 درجه و 45 دقیقه شمالی

بخش کلزا  ایستگاه تحقیقاتی گرگان:
همان طور که از نام این بخش مشخص است این بخش بر روی گیاه کلزا متمرکز شده است.

مسئولین و محققین این بخش:
رحمت الله بهرام - محسن باقری  

عناوین طرح های به نژادی:
1- ایجاد لاینهای رستورر، نرعقیم و نگهدارنده کلزا برای نواحی سواحل خزر چکیده:
در این طرح کلیه ژرم پلاستها موجود و وارد شده از خارج جهت تهیه لاینهای نرعقیم با روش بکراس به مدت چهار نسل استفاده می شوند و از طرفی با سلف کردن ارقام هیبریدوتت کراس آنها برای تولید رستورر اقدام می شود. تا کنون با طرح قبلی که به انجام رسیده حدود 15 و نگهدارنده و 4 رستورر تولید شده است و بالاینهای فوق الذکر 60 در دست تولید است. با اجرای این طرح امید است وابستگی به وادرات بذر هیبرید مرتفع گردد.

2- مطالعه پایداری عملکرد ارقام پیشرفته بهاره کلزا در اقلیم سواحل خزر چکیده:
 این طرح در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی در 4 تکرار و 16 رقم اجراء شده هرکرت دارای 6 خط 5 متری به فواصل 20 سانتیمتری کشت شده است. هدف از اجرای این طرح مقایسه دقیقتر ارقامش که از آزمایش های سالهای گذشته انتخاب شده و مقایسه عکس العمل آنها در مقایسه با شاهد معمول منطقه می باشد.

3- بررسی عملکرد و صفات زراعی ژنوتیپهای جدید بهاره کلزا در مناطق سواحل خزر:
چکیده: این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و 14 رقم اجراء شده است. هدف از اجرای این طرح مقایسه ارقام وادراتی که برای اولین بار در کشور کشت می شوند با ارقام معمول منطقه می باشند. پس از اجرای این طرح با توجه به زودرسی و عملکرد، ارقام جدید برای آزمایشهای چند سال و چند مکان برای بررسی دقیق تر انتخاب می شوند.

4- بررسی امکان ایجاد لاینهای موتانت متحمل به شوری کلزا:
در این طرح در رقم RGSOO3 و ساری گل با دو دوز مختلف اشعه تیمار شده در سال اول در کلاردشت تکثیر شده و در سالهای زراعی جاری در ایستگاه شوری (انبار الوم) این استان تحت بررسی می باشند.
عناوین طرح های به زراعی:

1-  بررسی تاثیر آرایش کاشت و مقایسه عملکرد دانه کلزا و گندم در تناوب با یکدیگر
این طرح به منظور بررسی اثرات متناوب کاشت گندم بهد از کلزا و کلزا بعد از گندم و همچنین تاثیر آلیش بر میزان عملکرد این دو محصول مورد ارزیابی قرار می گیرد.

2-  تاثیر تاریخ کاشت و فاصله ردیف بر عملکرد و اجرای عملکرد ارقام جدید کلزا
این طرح به منظور تاثیر تاریخ کاشت و فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام RGSOO3 و hyola 420 مورد ارزیابی قرار می گیرد.


بخش ذرت ایستگاه تحقیقاتی گرگان:
در این بخش تمرکز عمده تحقیقات روی ذرت می باشد در عین حال بر روی دیگر گیاهان نیز تحقیقاتی به عمل می آید که عبارتند از:
سورگوم، شبدر، ذرت علوفه ای، ذرت شیرین و...

مسئولین این بخش:
مهندس مختار پور، مهندس صابری، مهندس بزی و آقای حیدری

طرح ها بخش ذرت:
1.  بررسی و تعیین مناسبترین آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد دانه و علوفه هیبرید سینگل کراس 704

اهداف طرح:
تعیین مناسبترین آرایش کاشت مطلوب و اثرات متقابل این دو فاکتور، بطور کلی تعیین الگوی صحیح کشت به منظور استفاده بهینه از عوامل محیطی در جهت حصول عملکرد بالا.

روش تحقیق:
 آزمایش ذرت دانه ای با چهار سطح تراکم (55، 65، 75 و 85 هزار بوته در هکتار) و دو سطح آرایش کاشت در چهار تکرار اجراء می شود. آزمایش ذرت علوفه ای نیزبه همین شکل صورت می گیرد فاصله بین تکرارها 2 متر و تعداد تیمار در هر تکرار برابر 8 تیمار است. طول خطوط کاشت در هر تیمار 6 متر و فاصله خطوط افقی (اصلی) در هر تیمار 75 سانتی متر است. فاصله بوته ها در تراکم های مختلف و آرایش ها متفاوت است. زمین مورد نظر در اواخر خرداد با شخم آماده می گردد واقدام به کود پاشی و سمپاشی می شود. سپس دیسک زده و با فاروئر فاروهایی به فاصله 75 سانتی متر ایجاد می شود هر تیمار در 4 خط کشت شده و در هر چاله 2 تا 3 بذر، پس از رسیدن به مرحله 3 الی 4 برگی تنگ می شوند و در هر کپه یا چاله یک بوته باقی می ماند. مقدار کود دهی بر اساس توصیه های آزمایشگاه خاک شناسی و تمام عملیات ماشین آلات در تمام تیمارها یکسان است. یادداشت برداریها برای هر کرت جداگانه انجام می شود. برداشت و محاسبات آماری از دو خط وسط هر تیمار انجام و همزمان با برداشت بوته شمارش می شود.

در پایان هر سال تجزیه واریانس داده ها با استفاده از آزمون F و نرم افزار MSTAT-C انجام گردیده و مقایسه تیمارها از طریق آزمون چند دامنه ای دانکن در سطوح 1% و 5% انجام خواهد شد وپس از تهیه گزارش سالیانه در پایان دو سال تجزیه مرکب داده ها صورت می گیرد و نتایج در قالب گزارش نهایی ارائه خواهد شد.

2. طرح بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد ذرت شیرین
مجری طرح: مهندس علی رضا صابری

اهداف طرح:اهداف و تلاش همه جانبه محققان برای افزایش کمی و کیفی وحصول از طریق بررسی و اجرای روشهای به نژادی، به زراعی صورت می گیرد.

لازم به ذکر است که روش تحقق و دیگر جزئیات مشابه به طرح بررسی و تعیین مناسبترین آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد دانه و علوفه هیبرید سینگل کراس 704 می باشد.

3. تولید لاین ایزوله پدری A-679 ذرت
در این طرح 13 لاین مادری با یک پدر مشترک بصورت دو خط پدری و چهار خط مادری کاشته می شود که در زمان هایی که امکان خود گشتی است لاین مادری را دگر گشن می کنیم.این یک طرح ملی است که توسط مرکز تحقیقاتی کرج پیشنهاد شده و در تمام ایستگاه تحقیقاتی که برروی ذرت کار می کنند اجراء خواهد شد. مسئول این طرح در ایستگاه تحقیقاتی گرگان مهندس مساوات است.

4. تولید هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای و ارزیابی مقدماتی آنها
در این طرح کشت به صورت خطی می باشد و هدف تولید بذر هیبرید می باشد. از آنجا که دانشمندان مشاهده کردند که بچه هایی که حاصل ازدواج های غیر فامیلی هستند دارای هوش و سلامت بالاتری هستند و از طرفی بچه هایی که در اثر ازدواج های فامیلی بدنیا می آیند در مواردی دارای معلولیتها و مشکلاتی هستند به این فکر افتادند که از تلاقی غیر فامیلی در گیاهان استفاده کنند این امر منجر به تولید بذرهای هیبرید شد.
علائم بیماری:
در مراحل اولیه بصورت ظهور نقاط ریز و رنگ پریده است که بصورت پراکنده روی پهنک برگ ظاهر شده و پس از مدتی جوش های ریز حاوی اسپور قارچ عامل بیماری (اردوسپور ها) در این نقاط تولید می شوند. رنگ این جوش ها  قهوه ای روشن که به مرور به قهوه ای تیره تغییر رنگ می دهد. پوستولها به غیر از پهنک برگ روی لما و پلئا نیز ظاهر می شود و این اندام ها را آلوده می نماید. در اواخر فصل نامساعد شدن شرایط محیطی برای عامل تیماری مرحله آخر سیکل زندگی قارچ یعنی مرحله تلیا (Telia) است که شامل تولید جوش های سیاه رنگ می باشد.

2. دستیابی به منابع مقاومت در ارقام پیشرفته گندم نسبت به بیماری پلاست سپتوریایی برگ گندم

محققین: عبدالرحیم نظری، محمد علی دهقان

چکیده:
بیماری سپتوریوز گندم از بیماریهای مهم گندم به شمار می رود، که سالیانه خسارات فراوانی به محصول گندم وارد می آورد. دو سپتوریوز مهم در گندم شناخته شده است:

1. سپتوریوز برگ گندم
2. بلاچ گلوم و برگ

علائم بیماری:

بصورت ظهور لکه های رنگ پریده و کلروز در متن برگ سبز که در مراحل اولیه بصورت طولی در حدود 1 سانتی متر و به دور رگبرگ محدود می شود که در اکثر مواقع در همان مراحل اولیه پکنیدهای تیره رنگ ریز که با چشم غیر مسلح قابل رویت هستند به تعداد زیاد روی این لکه ها تشکیل خواهند شد. به مرور زمان با پیشرفت بیماری و پیوستن لکه ها کل برگ نکروز منهدم خواهد شد. عامل بیماری قارچ سپتوریا تریسی است.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com